Iratkozzon fel hírlevelünkre

(N)Ők is hő­sök - Magyar női sor­sok az I. vi­lág­há­bo­rú­ban cím­mel nyílt ki­ál­lí­tás 2015. december 9-én, es­te a Balassi Intézetben, ahol ko­ra­be­li fo­tók és tár­gyak mel­lett a kor­sza­kot be­mu­ta­tó rö­vid szö­ve­gek, cik­kek, nap­ló­rész­le­tek idé­zik fel a nők I. vi­lág­há­bo­rú­ban be­töl­tött sze­re­pét.

A kiállítás 2016. március 8-ig láogatható a hét minden napján 10 és 18 óra között, díjmentesen.

Az in­té­zet ez évi ki­ál­lí­tás­so­ro­za­tá­nak utol­só ál­lo­má­sa ez a tár­lat, amely egy sa­já­tos né­ző­pontból dol­goz­za fel a há­bo­rú tör­té­ne­tét.

A há­bo­rú­ban nem­csak a fér­fi­ak vet­tek részt, ha­nem nők mil­li­ói is, akik a lö­vész­ár­ko­kat le­szá­mít­va min­den­hol ott vol­tak: se­be­sül­te­ket ápol­tak a kór­há­zak­ban és a ha­di­fo­goly­tá­bo­rok­ban, a har­co­ló fér­fi­ak he­lyett dol­goz­tak a gyá­rak­ban, a me­zőn vagy a csa­lá­di gaz­da­sá­gok­ban, ta­ní­tot­tak az is­ko­lák­ban, és ado­má­nyo­kat gyűj­töt­tek a rá­szo­ru­lók szá­má­ra - mond­ta el Hammerstein Judit, a Balassi Intézet fő­igaz­ga­tó­ja a meg­nyi­tón.

1

Hammerstein Judit, a Balassi Intézet főigazgatója a Misztrál együttes társaságában


Hozzátette: an­nak el­le­né­re, hogy a há­bo­rú tel­je­sen fel­bo­rí­tot­ta a tár­sa­dal­ma­kat, be­fo­lyá­sol­ta a ha­gyo­má­nyos női-fér­fi sze­re­pe­ket és sú­lyos ter­he­ket tett a nők nya­ká­ba, új kar­ri­er­le­he­tő­sé­ge­ket is nyi­tott előt­tük, ahogy ezt a ki­ál­lí­tás Slachta Margitot, az el­ső ma­gyar női or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lőt áb­rá­zo­ló fo­tó­ja is bi­zo­nyít­ja.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztérium par­la­men­ti ál­lam­tit­kára, az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság tagja is azt hang­sú­lyoz­ta, hogy a há­bo­rús évek a har­cok­ban részt ve­vő fér­fi­ak mel­lett az ott­hon ma­radt nők éle­tét is gyö­ke­re­sen meg­vál­toz­tat­ták; ez az idő­szak a nők po­li­ti­kai eman­ci­pá­ci­ó­ját is ma­gá­val hoz­ta. A nők el­ső­sor­ban a vesz­tes ál­la­mok­ban kap­tak sza­va­za­ti jo­got, hi­szen ezek­ben volt még in­kább szük­ség a nők mun­ká­já­ra.

Rétvári BenceRétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztérium par­la­men­ti ál­lam­tit­kára, az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság tagja


A nők küz­del­mes helyt­ál­lá­sát be­mu­ta­tó ki­ál­lí­tá­son öt­ven­hat fel­na­gyí­tott, el­ső vi­lág­há­bo­rús fo­tó, va­la­mint csak­nem húsz ere­de­ti, ko­ra­be­li tárgy lát­ha­tó a kor­sza­kot és az adott té­mát be­mu­ta­tó rö­vid ma­gya­rá­zó szö­ve­gek, ko­ra­be­li cik­kek, nap­ló­rész­le­tek mel­lett. A tár­lat ku­rá­to­ra ifj. Bertényi Iván tör­té­nész és Kincses Károly fo­tó­mű­vész volt.

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával megvalósult ki­ál­lí­tás 2016. már­ci­us 8-ig a hét min­den nap­ján díj­men­te­sen lá­to­gat­ha­tó az in­té­zet au­lá­já­ban. 

 

tamogatok

 

 

 

ESEMÉNYNAPTÁR


2019
23
Július
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

KIADVÁNYAINK

kiadvanyaink

ESEMÉNYEK

Nincsenek események