Iratkozzon fel hírlevelünkre

KÖZÖS ÚTON | KIÁLLÍTÁS A BTM-BEN

Krakkó és Budapest kö­zép­ko­ri és ko­ra-új­ko­ri pár­hu­za­mos fej­lő­dé­sét több mint 450 mű­tár­gyon ke­resz­tül be­mu­ta­tó ki­ál­lí­tás lát­ha­tó a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) Vármúzeumában.

Farbaky Péter, a BTM fő­igaz­ga­tó­ja a tár­lat saj­tó­be­já­rá­sán el­mond­ta: a Közös úton cí­mű ki­ál­lí­tás a BTM és a Krakkói Városi Múzeum több mint há­rom év­vel ez­előtt el­kez­dő­dött együtt­mű­kö­dé­sé­nek ered­mé­nye. Mint fo­gal­ma­zott, a ki­ál­lí­tás le­het az évad leg­na­gyobb sza­bá­sú tár­la­ta Budapesten, csak a Krakkóból ér­ke­zett több mint 200 mű­tárgy biz­to­sí­tá­si ér­té­ke majd­nem el­éri a há­rom­mil­li­árd fo­rin­tot."Nem csu­pán mű­tár­gya­kat hoz­tunk, ha­nem a vá­ros élő em­lé­ke­ze­tét is sze­ret­nénk be­mu­tat­ni a ki­ál­lí­tá­son" - hang­sú­lyoz­ta a Krakkói Városi Múzeum fő­igaz­ga­tó­ja, Michal Niezabitowszki.

 
A tár­lat a 9-10. szá­za­di kez­de­tek­től mu­tat­ja be a két kö­zép-eu­ró­pai vá­ros 17. szá­zad ele­jé­ig íve­lő tör­té­ne­tét, kü­lö­nös hang­súlyt fek­tet­ve a kö­zös fo­lya­ma­tok­ra és ese­mé­nyek­re, va­la­mint a mind­két vá­ros éle­té­ben kulcs­sze­re­pet ját­szó je­les sze­mé­lyi­sé­gek­re, köz­tük az Anjou és a Jagelló di­nasz­tia egyes tag­ja­i­ra vagy Báthory István len­gyel ki­rály­ra és er­dé­lyi fe­je­de­lem­re.

Magyar Károly, a ki­ál­lí­tás egyik ku­rá­to­ra hang­sú­lyoz­ta: a két vá­ros tör­té­nel­mé­nek egyik nagy kü­lönb­sé­ge, hogy Krakkó ese­té­ben jó­val biz­to­sabb tör­té­nel­mi foly­to­nos­ság mu­tat­ha­tó ki, míg Buda éle­té­ben éles ce­zú­rát je­löl a ren­ge­teg pusz­tí­tás­sal já­ró tö­rök hó­dí­tás. 

A tár­lat több ér­té­kes mű­tár­gya ta­nús­ko­dik ar­ról, hogy Krakkóban a kö­zép­kor fo­lya­mán lét­re­jött cé­hek, pél­dá­ul a ma is ak­tív Krakkói Lövészegylet, a szá­za­dok­kal ké­sőb­bi ko­rok­ban is szin­te vál­to­zat­lan for­má­ban mű­köd­tek to­vább. De a foly­to­nos­sá­got mu­tat­ja az is, hogy a len­gyel vá­ros ala­pí­tá­sá­nak le­gen­dái - ame­lye­ket a tár­la­ton töb­bek kö­zött dí­szes kó­dex­áb­rá­zo­lá­so­kon ke­resz­tül is­mer­het meg a lá­to­ga­tó - ma is köz­is­mer­tek a krak­kó­i­ak kö­ré­ben, akik rend­sze­re­sen fesz­ti­vál­lal em­lé­kez­nek meg Krak her­ceg és a Wawel alatt la­kó mon­da­be­li sár­kány küz­del­mé­ről - fűz­te hoz­zá Magyar Károly.

Összeköti vi­szont a két vá­rost a föld­raj­zi el­he­lyez­ke­dés: Krakkó és Buda ugyan­azon az észak-dél irá­nyú kö­zép­ko­ri ke­res­ke­del­mi út­vo­na­lon fe­küdt. Mindkét vá­ros vé­dő­szent­je - Szent Gellért és Szent Szaniszló - tra­gi­kus vé­get ért, kö­zös je­len­tős ese­mény volt mind­két te­le­pü­lés éle­té­ben a ta­tár­já­rás is. Szintén kö­zös pont a ne­ves krak­kói egye­tem, ahol szá­mos ma­gyar di­ák for­dult meg az év­szá­za­dok fo­lya­mán.

A ki­ál­lí­tott tár­gyak - köz­tük hasz­ná­la­ti esz­kö­zök, ké­pi áb­rá­zo­lá­sok, ék­sze­rek és egy­há­zi kin­csek, kely­hek és erek­lye­tar­tók - be­te­kin­tést nyúj­ta­nak a két vá­ros la­kó­i­nak min­den­na­pi éle­té­be, de meg­je­len­nek a ki­rá­lyi ud­va­rok rep­re­zen­ta­tív em­lé­kei is, pél­dá­ul dísz­fegy­ve­rek és ural­ko­dói jel­vé­nyek má­so­la­tai. 
A ki­ál­lí­tás ki­emel­ke­dő mű­tár­gyai kö­zé tar­toz­nak pél­dá­ul a Jagelló di­nasz­tia tag­ja­i­ról ké­szült csa­lá­di port­rék if­jabb Lucas Cranach (1515-1586) mű­he­lyé­ből, va­la­mint II. Zsigmond Ágost len­gyel ki­rály gyer­mek­pán­cél­ja, ame­lyet so­ká­ig II. Lajos tu­laj­do­ná­nak vél­tek, és ame­lyet a Magyar Nemzeti Múzeumban őriz­nek.
Szintén a leg­je­len­tő­sebb mű­tár­gyak kö­zé tar­to­zik Gian Giacomo Caraglio öt­vös­mű­vész drá­ga­kö­vek­kel dí­szí­tett ka­kas­má­sa, a re­mek­mű 1500 kö­rül szü­le­tett és a Krakkói Lövészegylet egyik leg­fél­tet­tebb kin­cse, egy­ben a vá­ros jel­ké­pe is. 

Az ese­mé­nyen Hammerstein Judit, a Balassi Intézet fő­igaz­ga­tó­ja el­mond­ta, hogy a ki­ál­lí­tás - ame­lyet jö­vő­re Krakkóban is lát­hat a kö­zön­ség - a má­jus 19-én kez­dő­dő 2016-2017. évi Len­gyel­or­szá­gi Magyar Kultrális Évad be­ha­ran­go­zó ese­mé­nye. A két ki­ál­lí­tást a Balassi Intézet együt­te­sen 23 mil­lió fo­rint­tal tá­mo­gat­ja.
A töb­bek kö­zött az 1956-os bu­da­pes­ti for­ra­da­lom­ra és a poz­na­ni mun­kás­fel­ke­lés­re is em­lé­ke­ző prog­ram­so­ro­zat nyi­tó­ese­mé­nye a var­sói nem­zet­kö­zi könyv­vá­sár lesz, amely­nek idén Magyarország a dísz­ven­dé­ge.

A Közös úton cí­mű ki­ál­lí­tást a két fő­véd­nök, Áder János köz­tár­sa­sá­gi el­nök és a 10. Magyar-Lengyel Barátság Napja ün­nep­ség­so­ro­zat al­kal­má­ból Budapestre ér­ke­zett Andrzej Duda len­gyel ál­lam­fő je­len­lé­té­ben Tarlós István fő­pol­gár­mes­ter és Jacek Majchrowski, Krakkó pol­gár­mes­te­re nyit­otta meg pén­te­ken.

ESEMÉNYNAPTÁR


2019
24
Augusztus
H K Sz Cs P Szo V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

KIADVÁNYAINK

kiadvanyaink

ESEMÉNYEK

Montmartre | Vigne du Clos, Rue des Saules 75018 Paris
2019. okt. 12. - okt. 12.
Montmartre-i szüreti ünnepség