Iratkozzon fel hírlevelünkre

Pályázati felhívás – Magyarország Berlini Nagykövetsége-Collegium Hungaricum Berlin kulturális tanácsos diplomata munkakör betöltésére

 

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű előre láthatóan négy év –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, Mo. Berlini Nagyköv.-Collegium Hungaricum Berlin, .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

98. Nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai feladatok feladatkör, 82. Külügyi feladatkör és 96. Kulturális igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

• kapcsolatot tart a fogadó ország oktatási és kulturális kormányzati és nem kormányzati szerveivel, • ellátja a külképviselet részeként működő külföldi magyar kulturális intézet kulturális és oktatási együttműködéssel összefüggő feladatait, • kulturális szakdiplomáciai és protokolláris tevékenységet folytat a fogadó ország és Magyarország közötti kulturális és oktatási együttműködés formáinak bővítése érdekében, • közreműködik a magas szintű- és egyéb szakmai delegációk programjainak előkészítésében és lebonyolításában, • elkészíti a külföldi magyar kulturális intézet működésének éves programtervét, • alakítja, szervezi a külföldi magyar kulturális intézet programjait és programkínálatát, valamint annak arculatát és brandjét, • folyamatos jelentéstételi kötelezettség terheli a KKM illetékes vezetői és szervezeti egységei felé a külföldi magyar kulturális intézet tevékenységéről, a fogadó ország releváns oktatási és kulturális híreiről és eseményeiről, • feltérképezi és figyelemmel kíséri a fogadó ország oktatási és kulturális piacának helyzetét, • közreműködik a hazai oktatás és kultúra számára hasznos fogadó országbeli pályázati és egyéb források (anyagi, humán stb.) feltárásában és kiaknázásában, • szervezi, elősegíti és támogatja a fogadó országgal közös kulturális programokat, rendezvényeket, koordinálja az oktatási és kulturális vásárokon való magyar megjelenést, • közreműködik a fogadó országbeli, valamint a magyarországi közös interkulturális rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, • irányítja és szervezi a külföldi magyar kulturális intézet oktatási feladatait: ennek keretében különösen felügyeli és szervezi a magyar nyelvoktatást, a magyar nyelv terjesztésével kapcsolatos programokat; kapcsolatot tart a fogadó ország felsőoktatási intézményeiben működő magyar lektorral, vendégoktatókkal, a magyar nyelvi/irodalmi tanszékek oktatóival és hallgatóival, a fogadó ország hungarológusaival, valamint segíti munkájukat, • biztosítja a kulturális intézet használatában lévő, az alaptevékenységének ellátásához kapcsolódó könyvtár gondozását, • kapcsolatot tart a fogadó országban élő magyar közösséggel, közreműködik az identitásuk és kultúrájuk megőrzését célzó programok megvalósításában, • legalább évi egy alkalommal személyesen beszámol a tevékenységéről és feladatainak végrehajtásáról a KKM és az EMMI illetékes vezetőinél és szervezeti egységénél; valamint a tárgyévet követő január 31-ig részletes írásos éves beszámoló jelentést készít a KKM és az EMMI részére, illetve a tartós külszolgálat befejezésekor annak teljes időtartamát lefedő összefoglaló jelentést készít a KKM és az EMMI részére.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kulturális diplomáciai feladatok ellátása, a külképviselet részeként működő külföldi magyar kulturális intézet (Collegium Hungaricum, Berlin) vezetése, szakmai programjainak tervezése és végrehajtása, valamint a szakmai feladatokra vonatkozó jelentő tevékenység és szakmai kapcsolatépítő munka

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) díjazás (deviza-illetmény – választás szerint EUR, USD, HUF – és átalány-költségtérítés) megállapítására és az esetleges egyéb juttatásokra a belföldi felkészülés ideje alatt a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló valamint a tartós külszolgálat ideje alatt a tartós külszolgálatra kihelyezett közszolgálati tisztviselők jogaira és kötelezettségére, valamint díjazásuk és az egyéb juttatásaik megállapítására – a 2017. augusztus 1-től hatályba lépő – a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei, továbbá a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyéb belső szabályozóiban foglalt rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Egyetem,

         Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,

         vezetői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása

         kiterjedt művészeti és kulturális kapcsolatrendszer

         • legalább egy állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékű komplex felső- és legalább egy középfokú nyelvvizsga, melyből az egyik angol nyelvből van (diplomáciai rangadományozás általános nyelvi követelménye),

         • a 6/2017. (VII.10.) KKM rendelet 1. melléklete alapján Berlin (Németország) állomáshelyre irányadóan államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga német nyelvből

         hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához

         külszolgálatra alkalmas egészségi állapot (elnyert pályázat esetén a külszolgálat megkezdésének egyik feltétele a KKM-nél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által elvégzett orvosi vizsgálat eredménye alapján a „tartós külszolgálatra alkalmas” minősítés rendelkezésre állása),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         nemzetközi kulturális, protokolláris vagy diplomáciai területen szerzett több éves, érdemi munkatapasztalat

         érvényes „B” kategóriás gépjárművezetői engedély és személygépkocsi-vezetői gyakorlat

         érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzés (kockázatmentes szakvélemény) megléte

         tudományos fokozat (PhD vagy DLA)

Elvárt kompetenciák:

         Kiváló szintű munkabírás,

         Kiváló szintű problémamegoldó és konfliktuskezelési képesség,

         Kiváló szintű önálló munkavégzés,

         Jó szintű felelősségvállalás, felelősségtudat,

         Kiváló szintű alkalmazkodó- és helyzetfelismerő képesség,

         Jó szintű szakmai elhivatottság, fegyelmezett és lényeglátó munkavégzés,

         Jó szintű más vezetőkkel és munkatársakkal való együttműködés,

         Kiváló szintű koordinációs, szervező- és problémamegoldó készség,

         Kiváló szintű integritás, megbízhatóság és etikus magatartás,

         Kiváló szintű precizitás, alaposság,

         Kiváló szintű terhelhetőség, rugalmasság, tanulékonyság,

         Kiváló szintű szintű kommunikációs készség (írásban, szóban),

         Kiváló szintű idegen nyelven történő szóbeli kifejező- és meggyőzőkészség,

         Jó szintű képesség mind csapatban mind egyénileg magas szintű munkavégzésre,

         Kiváló szintű teljesítménymotiváció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         • a pályázathoz a 45/2012. (III.20) Korm. rendelet melléklete szerint – hiánytalanul és folytatólagosan kitöltött, fényképes – részletes szakmai (közszolgálati) önéletrajz, a tudományos munkák (művek, önálló alkotások, publikációk, stb.) felsorolása

         • a végzettség(ek), szakképzettség(ek), szakképesítés(ek), a gépjárművezetői jogosítvány és az idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata

         • az intézetvezetői tevékenységet és az intézet szakmai munkáját körvonalazó szakmai terv (max. öt A/4-es oldal terjedelemben), amely tekintetbe veszi az adott országgal ápolt kulturális és oktatási kapcsolatok jellegzetességeit

         • a pályázó eddigi és jelenlegi munkájáról szóló tájékoztatás, referenciák megjelölése (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás megjelölésével),

         • írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó megismerte a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben foglaltakat

         • írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, illetve azoknak a KKM és az EMMI illetékes szervezeti egységének a pályázati eljárás lefolytatásában és elbírálásában részt vevő munkatársai részéről történő megismeréséhez,

         • írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához

         • írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését

         • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § szerinti, 90 napnál nem régebbi keltezésű, hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt; vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a kinevezés napjáig a pályázó eredetiben bemutatja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton Külgazdasági és Külügyminisztérium részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be az email tárgyában kérjük feltüntetni: INTÉZETVEZETŐ BERLIN. Kizárólag a pályázati felhívásban szereplő összes, megfelelő formában megküldött dokumentum esetén tudjuk befogadni a pályázatot. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre (egy e-mailben) kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség, csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.kormany.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiválasztott pályázók személyes interjún való részvételre felhívhatók, amennyiben az indokolt. A pályázati eljárást a KKM folytatja le, a döntéshozatali folyamatban az EMMI is részt vesz. A pályázat eredményéről minden pályázó értesítést kap a pályázati anyagban megadott elektronikus címére. A beküldött pályázatokat, illetve az abban foglalt adatokat a KKM, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. A benyújtott és kiválasztásra nem került pályázati anyagok az elbírálásra előírt határidőt követő 15 munkanapon belül törlésre/megsemmisítésre kerülnek. Sikeres pályázati eljárást és kiválasztást követően a jelentkező köteles a KKM által – az EMMI bevonásával – megszervezett belföldi felkészülésen részt venni. A KKM belföldi állományba történő felvételre, belépésre és a felkészülés megkezdésére a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása után, a kockázatmentes biztonsági szakvélemény kiállítását követően kerülhet sor. Felhívjuk a figyelmet, hogy a KKM foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állók kizárólag a belső pályázati rendszer útján nyújthatnak be érvényes pályázatot. Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a pályázat nyertesének 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzésnek és – az esetlegesen vele kiutazó és életvitelszerűen kint tartózkodó családtagjaival együtt – orvosi (fogl.eü.) alkalmassági vizsgálatnak kell alávetnie magát. Az intézetvezető tartós külszolgálatra rendelésének további feltétele a KKM által szervezett külügyi szakmai alapvizsga és gazdálkodási vizsga eredményes letétele. A KKM fenntartja a jogot az adott állomáshelyre kiírt pályázati felhívás visszavonására és az érintett munkakör pályázaton kívül, meghívással, kijelöléssel vagy belső pályázati eljárás útján történő betöltésére, továbbá a munkakör legkorábban történő betöltésének az időpontja tekintetében.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

jelentkezési lap.

 

ESEMÉNYNAPTÁR


2019
23
Július
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

KIADVÁNYAINK

kiadvanyaink

ESEMÉNYEK

Nincsenek események