Iratkozzon fel hírlevelünkre

Pályázati felhívás – Magyarország Párizsi Nagykövetsége – Párizsi Magyar Intézet intézetvezetői munkakör (kulturális tanácsos diplomata) betöltésére

 

 A Külgazdasági és Külügyminisztérium

(1027 Budapest, Bem rakpart 47.)

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

kulturális tanácsos diplomata

Magyarország Párizsi Nagykövetsége – Párizsi Magyar Intézet intézetvezetői

munkakör betöltésére.

A pályázati kiírás letöltése [PDF]

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű, kormányzati szolgálati jogviszony (előre láthatóan 4 évig, 2023-ig tartó, a tartós külszolgálat idejére szóló kormánytisztviselői kinevezés a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) állományába.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (heti 40 óra).

A munkavégzés helye: Magyarország Párizsi Nagykövetsége - Párizsi Magyar Intézet. 92, Rue Bonaparte, 75001 Párizs (Francia Köztársaság).

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

98. Nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai feladatok feladatkör, 82. Külügyi feladatkör és 96. Kulturális igazgatási feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök

Kulturális diplomáciai feladatok ellátása, a külképviselet részeként működő külföldi magyar kulturális intézet (Párizsi Magyar Intézet) vezetése, szakmai programjainak tervezése és végrehajtása, valamint a szakmai feladatokra vonatkozó jelentő tevékenység és szakmai kapcsolatépítő munka.

Ellátandó feladatok

Az intézetvezető (kulturális tanácsos diplomata) munkavégzésének szakmai felügyeletét és irányítását a KKM kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkára látja el az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) bevonásával.

 

Az intézetvezető (kulturális tanácsos diplomata)

• kapcsolatot tart a fogadó ország oktatási és kulturális kormányzati és nem kormányzati szerveivel,
• ellátja a külképviselet részeként működő külföldi magyar kulturális intézet kulturális és oktatási együttműködéssel összefüggő feladatait,
• kulturális szakdiplomáciai és protokolláris tevékenységet folytat a fogadó ország és Magyarország közötti kulturális és oktatási együttműködés formáinak bővítése érdekében,
• közreműködik a magas szintű- és egyéb szakmai delegációk programjainak előkészítésében és lebonyolításában,
• elkészíti a külföldi magyar kulturális intézet működésének éves programtervét,
• alakítja, szervezi a külföldi magyar kulturális intézet programjait és programkínálatát, valamint annak arculatát és brandjét,
• folyamatos jelentéstételi kötelezettség terheli a KKM illetékes vezetői és szervezeti egységei felé a külföldi magyar kulturális intézet tevékenységéről, a fogadó ország releváns oktatási és kulturális híreiről és eseményeiről,
• feltérképezi és figyelemmel kíséri a fogadó ország oktatási és kulturális piacának helyzetét,
• közreműködik a hazai oktatás és kultúra számára hasznos fogadó országbeli pályázati és egyéb források (anyagi, humán stb.) feltárásában és kiaknázásában,
• szervezi, elősegíti és támogatja a fogadó országgal közös kulturális programokat, rendezvényeket, koordinálja az oktatási és kulturális vásárokon való magyar megjelenést,
• közreműködik a fogadó országbeli, valamint a magyarországi közös interkulturális rendezvények előkészítésében, lebonyolításában,
• irányítja és szervezi a külföldi magyar kulturális intézet oktatási feladatait: ennek keretében különösen felügyeli és szervezi a magyar nyelvoktatást, a magyar nyelv terjesztésével kapcsolatos programokat; kapcsolatot tart a fogadó ország felsőoktatási intézményeiben működő magyar lektorral, vendégoktatókkal, a magyar nyelvi/irodalmi tanszékek oktatóival és hallgatóival, a fogadó ország hungarológusaival, valamint segíti munkájukat,
• biztosítja a kulturális intézet használatában lévő, az alaptevékenységének ellátásához kapcsolódó könyvtár gondozását,
• kapcsolatot tart a fogadó országban élő magyar közösséggel, közreműködik az identitásuk és kultúrájuk megőrzését célzó programok megvalósításában,
• legalább évi egy alkalommal személyesen beszámol a tevékenységéről és feladatainak végrehajtásáról a KKM és az EMMI illetékes vezetőinél és szervezeti egységénél; valamint a tárgyévet követő január 31-ig részletes írásos éves beszámoló jelentést készít a KKM és az EMMI részére, illetve a tartós külszolgálat befejezésekor annak teljes időtartamát lefedő összefoglaló jelentést készít a KKM és az EMMI részére.

Jogállás, illetmény és juttatások

A jogállásra, a díjazás (deviza-illetmény – választás szerint EUR, USD, HUF – és átalány-költségtérítés) megállapítására és az esetleges egyéb juttatásokra a belföldi felkészülés ideje alatt a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a tartós külszolgálat ideje alatt a tartós külszolgálatra kihelyezett közszolgálati tisztviselők jogaira és kötelezettségére, valamint díjazásuk és az egyéb juttatásaik megállapítására a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei, a kormánytisztviselői jogállás tekintetében a Kttv., annak végrehajtási rendeletei, továbbá a KKM egyéb belső szabályozóiban foglaltak az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:  

• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• egyetemi szintű felsőfokú végzettség,
• legalább egy állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékű komplex felső- és legalább egy középfokú nyelvvizsga, melyből az egyik angol nyelvből van (diplomáciai rangadományozás általános nyelvi követelménye),
• a 6/2017. (VII.10.) KKM rendelet 1. melléklete alapján Párizs (Francia Köztársaság) állomáshelyre irányadóan államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga francia nyelvből,
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek (elsődlegesen MS Office irodai alkalmazások, MS Outlook),
• hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához,
• vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,
• kiterjedt művészeti és kulturális kapcsolatrendszer,
• vezetői tapasztalat,
• külszolgálatra alkalmas egészségi állapot (elnyert pályázat esetén a külszolgálat megkezdésének egyik feltétele a KKM-nél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által elvégzett orvosi vizsgálat eredménye alapján a „tartós külszolgálatra alkalmas” minősítés rendelkezésre állása),
• a diplomata munkakör betöltéséhez, illetve gazdálkodási feladatok ellátásához szükséges, a KKM által szervezett belső képzések és kötelező vizsgák teljesítésének vállalása.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• nemzetközi kulturális, protokolláris vagy diplomáciai területen szerzett több éves, érdemi munkatapasztalat,
• érvényes „B” kategóriás gépjárművezetői engedély és személygépkocsi-vezetői gyakorlat,
• protokolláris rendezvények szervezésének ismerete,
• érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzés (kockázatmentes szakvélemény) megléte,
• tudományos fokozat (PhD vagy DLA).

 Elvárt kompetenciák:  

• nagy munkabírás,
• kiváló problémamegoldó és konfliktuskezelési képesség, jó kommunikációs képesség,
• önálló munkavégzés,
• felelősségvállalás, felelősségtudat,
• kiváló alkalmazkodó- és helyzetfelismerő képesség,
• szakmai elhivatottság, fegyelmezett és lényeglátó munkavégzés,
• más vezetőkkel és a munkatársakkal való alkotó együttműködés,
• jó koordinációs, szervező- és problémamegoldó készség,
• integritás, megbízhatóság és etikus magatartás,
• precizitás, alaposság,
• terhelhetőség, rugalmasság, tanulékonyság,
• magas szintű kommunikáció (írásbeli, szóbeli),
• francia nyelven is kiváló szóbeli kifejező- és meggyőzőkészség,
• képesség mind csapatban, mind egyénileg a magas szintű munkavégzésre,
• mások irányításának és motiválásának képessége és készsége, teljesítménymotiváció.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

• a pályázathoz a 45/2012. (III.20) Korm. rendelet melléklete szerint – hiánytalanul és folytatólagosan kitöltött, fényképes – részletes szakmai (közszolgálati) önéletrajz, a tudományos munkák (művek, önálló alkotások, publikációk, stb.) felsorolása,
• a végzettség(ek), szakképzettség(ek), szakképesítés(ek), a gépjárművezetői jogosítvány és az idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata,
• az intézetvezetői tevékenységet és az intézet szakmai munkáját körvonalazó szakmai terv (max. öt A/4-es oldal terjedelemben), amely tekintetbe veszi az adott országgal ápolt kulturális és oktatási kapcsolatok jellegzetességeit,
• a pályázó eddigi és jelenlegi munkájáról szóló tájékoztatás, referenciák megjelölése (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás megjelölésével),
• írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó megismerte a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben foglaltakat,
• írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, illetve azoknak a KKM és az EMMI illetékes szervezeti egységének a pályázati eljárás lefolytatásában és elbírálásában részt vevő munkatársai részéről történő megismeréséhez,
• írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához,
• írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § szerinti, 90 napnál nem régebbi keltezésű, hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt; vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a kinevezés napjáig a pályázó eredetiben bemutatja.  

   A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 15.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 8.

 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be a palyazat11@mfa.gov.hu email címre, az email tárgyában kérjük feltüntetni: INTÉZETVEZETŐ PÁRIZS.

Kizárólag a pályázati felhívásban szereplő összes, megfelelő formában megküldött dokumentum esetén tudjuk befogadni a pályázatot.

Minden csatolandó dokumentumot egyszerre (egy e-mailben) kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség, csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek. (Kérjük, hogy a szkennelt dokumentumok mérete egyenként ne haladja meg az 1 MB méretet.)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hiányosan beküldött, illetve a pályázati feltételeknek nem megfelelő, valamint a határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni!

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje

A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és akkor bíráljuk el, ha valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek hiánytalanul megfelelnek. A formai követelményeknek megfelelően benyújtott és hiánytalan pályázati anyagok előminősítését követően a kiválasztott pályázók személyes interjún való részvételre felhívhatók, amennyiben az indokolt.

A pályázati eljárást a KKM folytatja le, a döntéshozatali folyamatban az EMMI is részt vesz. A pályázati eljárás eredményéről csak a nyertes pályázót értesítjük.

A beküldött pályázatokat, illetve az abban foglalt adatokat a KKM, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. A benyújtott és kiválasztásra nem került pályázati anyagok az elbírálásra előírt határidőt követő 15 munkanapon belül törlésre/megsemmisítésre kerülnek.

 

Egyéb információk

Sikeres pályázati eljárást és kiválasztást követően a jelentkező köteles a KKM által – az EMMI bevonásával – megszervezett belföldi felkészülésen részt venni. A KKM belföldi állományba történő felvételre, belépésre és a felkészülés megkezdésére a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása után, a kockázatmentes biztonsági szakvélemény kiállítását követően kerülhet sor.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a KKM-mel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állók kizárólag a belső pályázati rendszer útján nyújthatnak be érvényes pályázatot.

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a pályázat nyertesének – a kinevezéshez – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzésnek és – az esetlegesen vele kiutazó és életvitelszerűen kint tartózkodó családtagjaival együtt – orvosi (foglalkozás egészségügyi) alkalmassági vizsgálatnak kell alávetnie magát.

Az intézetvezető tartós külszolgálatra rendelésének további feltétele a KKM által szervezett külügyi szakmai vizsga és gazdálkodási vizsga eredményes letétele.

A KKM fenntartja a jogot az adott állomáshelyre kiírt pályázati felhívás visszavonására és az érintett munkakör pályázaton kívül, meghívással, kijelöléssel vagy belső pályázati eljárás útján történő betöltésére.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

 

 

ESEMÉNYNAPTÁR


2019
24
Augusztus
H K Sz Cs P Szo V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

KIADVÁNYAINK

kiadvanyaink

ESEMÉNYEK

Montmartre | Vigne du Clos, Rue des Saules 75018 Paris
2019. okt. 12. - okt. 12.
Montmartre-i szüreti ünnepség