Iratkozzon fel hírlevelünkre

Pályázati felhívás – Magyarország Varsói Nagykövetsége kulturális tanácsos diplomata (intézetvezetői) munkakör betöltésére

 Külgazdasági és Külügyminisztérium

                           a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

kulturális tanácsos diplomata (intézetvezető)

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű előre láthatóan 4 év–ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony    

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Budapest, Magyarország Varsói Nagykövetsége.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Az intézetvezető (kulturális tanácsos diplomata) munkavégzésének szakmai felügyeletét és irányítását a KKM kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára látja el, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) bevonásával. 

 

Ellátandó feladatok:

• kapcsolatot tart a fogadó ország oktatási és kulturális kormányzati és nem kormányzati szerveivel,

• ellátja a külképviselet részeként működő külföldi magyar kulturális intézet kulturális és oktatási együttműködéssel összefüggő feladatait,

• kulturális szakdiplomáciai és protokolláris tevékenységet folytat a fogadó ország és Magyarország közötti kulturális és oktatási együttműködés formáinak bővítése érdekében,

• közreműködik a magas szintű- és egyéb szakmai delegációk programjainak előkészítésében és lebonyolításában,

• elkészíti a külföldi magyar kulturális intézet működésének éves programtervét,

• alakítja, szervezi a külföldi magyar kulturális intézet programjait és programkínálatát, valamint annak arculatát és brandjét,

• folyamatos jelentéstételi kötelezettség terheli a KKM illetékes vezetői és szervezeti egységei felé a külföldi magyar kulturális intézet tevékenységéről, a fogadó ország releváns oktatási és kulturális híreiről és eseményeiről,

• feltérképezi és figyelemmel kíséri a fogadó ország oktatási és kulturális piacának helyzetét,

• közreműködik a hazai oktatás és kultúra számára hasznos fogadó országbeli pályázati és egyéb források (anyagi, humán stb.) feltárásában és kiaknázásában,

• szervezi, elősegíti és támogatja a fogadó országgal közös kulturális programokat, rendezvényeket, koordinálja az oktatási és kulturális vásárokon való magyar megjelenést,

• közreműködik a fogadó országbeli, valamint a magyarországi közös interkulturális rendezvények előkészítésében, lebonyolításában,

• irányítja és szervezi a külföldi magyar kulturális intézet oktatási feladatait: ennek keretében különösen felügyeli és szervezi a magyar nyelvoktatást, a magyar nyelv terjesztésével kapcsolatos programokat; kapcsolatot tart a fogadó ország felsőoktatási intézményeiben működő magyar lektorral, vendégoktatókkal, a magyar nyelvi/irodalmi tanszékek oktatóival és hallgatóival, a fogadó ország hungarológusaival, valamint segíti munkájukat,

• biztosítja a kulturális intézet használatában lévő, az alaptevékenységének ellátásához kapcsolódó könyvtár gondozását,

• kapcsolatot tart a fogadó országban élő magyar közösséggel, közreműködik az identitásuk és kultúrájuk megőrzését célzó programok megvalósításában,

• legalább évi egy alkalommal személyesen beszámol a tevékenységéről és feladatainak végrehajtásáról a KKM és az EMMI illetékes vezetőinél és szervezeti egységénél; valamint a tárgyévet követő január 31-ig részletes írásos éves beszámoló jelentést készít a KKM és az EMMI részére, illetve a tartós külszolgálat befejezésekor annak teljes időtartamát lefedő összefoglaló jelentést készít a KKM és az EMMI részére.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kulturális diplomáciai feladatok ellátása, a külképviselet részeként működő külföldi magyar kulturális intézet (Varsói Magyar Kulturális Intézet) vezetése, szakmai programjainak tervezése és végrehajtása, valamint a szakmai feladatokra vonatkozó jelentő tevékenység és szakmai kapcsolatépítő munka.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, a díjazás (deviza-illetmény – választás szerint EUR, USD, HUF – és átalány-költségtérítés) megállapítására és az esetleges egyéb juttatásokra a belföldi felkészülés ideje alatt (felkészülő kormánytisztviselőként) a Kit., valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.), különösen annak 11. §-a, továbbá a tartós külszolgálat ideje alatt, kihelyezett kormánytisztviselőként a tartós külszolgálatra kihelyezett közszolgálati tisztviselők jogaira és kötelezettségére, valamint díjazásuk és az egyéb juttatásaik megállapítására a Külszoltv. és annak végrehajtási rendeletei, a kormánytisztviselői jogállás (kormányzati szolgálati jogviszonya) tekintetében – a Külszoltv. által nem szabályozott kérdésekben – a Kit. és annak végrehajtási rendeletei, továbbá a KKM egyéb belső szabályozóiban foglaltak az irányadók. az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

      Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Egyetem,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         magyar állampolgárság,

         cselekvőképesség,

         büntetlen előélet,

         egyetemi szintű felsőfokú végzettség (legalább MA/MSc vagy osztatlan képzésben szerzett felsőfokú végzettség),

       legalább egy állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékű komplex felső- és legalább egy középfokú nyelvvizsga, melyből az egyik angol nyelvből van (diplomáciai rangadományozás általános nyelvi követelménye),

    a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól szóló 6/2017. (VII.10.) KKM rendelet 1. melléklete alapján Varsó (Lengyel Köztársaság) állomáshelyre irányadóan hivatalos nyelvként előírt, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga lengyel nyelvből,

         felhasználói szintű számítógépes ismeretek (elsődlegesen MS Office irodai alkalmazások, MS Outlook),

         hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához,

         vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,

         kiterjedt művészeti és kulturális kapcsolatrendszer,

         vezetői tapasztalat,

        külszolgálatra alkalmas egészségi állapot (elnyert pályázat esetén a külszolgálat megkezdésének egyik feltétele a KKM-nél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által elvégzett orvosi vizsgálat eredménye alapján a „tartós külszolgálatra alkalmas” minősítés rendelkezésre állása),

      a beosztott diplomata külszolgálati munkakör betöltéséhez, illetve gazdálkodási feladatok ellátásához szükséges, a KKM által szervezett belső képzések, különösen a diplomata-típusú külügyi szakmai vizsga és kötelező vizsgák teljesítésének vállalása.

 

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

         Egyetem,

        nemzetközi kulturális, protokolláris vagy diplomáciai területen szerzett több éves, érdemi munkatapasztalat,

         érvényes „B” kategóriás gépjárművezetői engedély és személygépkocsi-vezetői gyakorlat,

         kulturális, illetve protokolláris rendezvények szervezésének ismerete,

         érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzés (kockázatmentes szakvélemény) megléte,

         tudományos fokozat (PhD vagy DLA).

Elvárt kompetenciák:

         nagy munkabírás,

         kiváló problémamegoldó és konfliktuskezelési képesség, jó kommunikációs képesség,,

         önálló munkavégzés,

         felelősségvállalás, felelősségtudat,

         kiváló alkalmazkodó- és helyzetfelismerő képesség,

         szakmai elhivatottság, fegyelmezett és lényeglátó munkavégzés,

         más vezetőkkel és a munkatársakkal való alkotó együttműködés,

         jó koordinációs, szervező- és problémamegoldó készség,

         integritás, megbízhatóság és etikus magatartás,

         precizitás, alaposság,

         terhelhetőség, rugalmasság, tanulékonyság,

         magas szintű kommunikáció (írásbeli, szóbeli),

         lengyel nyelven is kiváló szóbeli kifejező- és meggyőzőkészség,

         képesség mind csapatban, mind egyénileg a magas szintű munkavégzésre,

         mások irányításának és motiválásának képessége és készsége, teljesítménymotiváció.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

    szakmai életrajzként a Kit. végrehajtási rendelete szerint részletesen, hiánytalanul és folytatólagosan kitöltött, fényképpel ellátott, aktuális közszolgálati típusú önéletrajz („közszolgálati önéletrajz”), valamint abban az esetleges tudományos munkák (művek, önálló alkotások, publikációk, stb.) felsorolása,

         a végzettség(ek), szakképzettség(ek), szakképesítés(ek), a gépjárművezetői jogosítvány és az idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata,

        az intézetvezetői tevékenységet és az intézet szakmai munkáját körvonalazó szakmai terv (max. öt A/4-es oldal terjedelemben), amely tekintetbe veszi az adott országgal ápolt kulturális és oktatási kapcsolatok jellegzetességeit,

      a pályázó eddigi és jelenlegi munkájáról szóló tájékoztatás, referenciák megjelölése és igazolása (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás megjelölésével),

         írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó megismerte a Kit-ben, a Külszoltv-ben és annak végrehajtási rendeleteiben foglaltakat,

      írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és a Kit. pályázati és kiválasztási eljárásra vonatkozó rendelkezései alapján hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, illetve azoknak a KKM és az EMMI illetékes szervezeti egységének a pályázati eljárás lefolytatásában és elbírálásában részt vevő munkatársai, valamint a jogszabály alapján erre jogosult

      írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó – sikeres kiválasztás esetén - hozzájárul a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához, valamint arról, hogy a pályázó – sikeres kiválasztás és jogviszony létesítés esetén - vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését,

        a Kit. 84. § szerinti, 90 napnál nem régebbi keltezésű, hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt; vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a kinevezés napjáig a pályázó eredetiben bemutatja.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja:    Elektronikus úton KKM részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és akkor bíráljuk el, ha valamennyi formai és tartalmi feltételnek hiánytalanul megfelelnek.A formai követelményeknek megfelelően benyújtott és hiánytalan pályázati anyagok előminősítését követően a kiválasztott pályázók személyes interjún való részvételre felhívhatók.A pályázati eljárást a KKM folytatja le, de a döntéshozatali folyamatban az EMMI is részt vesz.Csak a nyertes pályázót értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kormany.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Sikeres pályázati eljárást és kiválasztást követően a jelentkező köteles a KKM által – az EMMI bevonásával – megszervezett belföldi felkészülésen részt venni. A KKM belföldi állományba történő felvételre, belépésre és a felkészülés megkezdésére a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása után, a kockázatmentes nemzetbiztonsági szakvélemény kiállítását követően kerülhet sor.Felhívjuk a figyelmet, hogy a KKM-mel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állók kizárólag a KKM zárt, belső pályázati rendszere útján nyújthatnak be érvényes pályázatot.Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a pályázat nyertesének – a kinevezéshez – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzésnek, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek és – az esetlegesen vele kiutazó és életvitelszerűen kint tartózkodó családtagjaival együtt – orvosi (foglalkozás egészségügyi) alkalmassági vizsgálatnak kell alávetnie magát.Az intézetvezető tartós külszolgálatra rendelésének további feltétele a KKM által szervezett külügyi szakmai vizsga és gazdálkodási vizsga, illetve a külszolgálati munkakör betöltésének feltételeként a kihelyező szerv által meghatározott egyéb, kiegészítő belső képzések és vizsgák eredményes letétele és teljesítése.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESEMÉNYNAPTÁR


2019
20
Szeptember
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

KIADVÁNYAINK

kiadvanyaink

ESEMÉNYEK

Magyar Katolikus Misszió | 42, rue Albert Thomas 75010 Paris
2019. okt. 05. - okt. 05.
Bábszínház és bábkészítő workshop
Montmartre | Vigne du Clos, Rue des Saules 75018 Paris
2019. okt. 12. - okt. 12.
Montmartre-i szüreti ünnepség