Iratkozzon fel hírlevelünkre

Pályázati felhívás – Magyarország Tokiói Nagykövetsége kulturális attasé (beosztott diplomata) munkakör betöltésére

 Külgazdasági és Külügyminisztérium

                           a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

kulturális attasé (beosztott diplomata)

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű előre láthatóan 4 év–ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony    

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Budapest, Magyarország Tokiói Nagykövetsége.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai feladatok-, külügyi feladatkör- és kulturális igazgatási feladatkörök ellátása. A kulturális attasé munkavégzésének szakmai felügyeletét a KKM kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára látja el Magyarország Tokiói Nagykövetsége vezetőjének és a külföldi magyar kulturális intézet vezetőjének irányítása mellett.

 

Ellátandó feladatok:

• ellátja a fogadó ország és a Magyarország közötti kulturális együttműködés formáinak kialakításával, továbbá az értékorientált országkép-építés érdekében a kulturális diplomáciával összefüggő feladatokat,

• részt vesz a külképviselet kulturális és oktatási együttműködéssel összefüggő feladatainak ellátásában,

• kapcsolatot tart a fogadó ország kulturális és oktatási kormányzati és nem kormányzati szerveivel,

• szükség szerint az intézetvezető megbízásából reprezentációs feladatokat lát el,

• közreműködik a magas szintű- és egyéb szakmai delegációk programjainak előkészítésében és lebonyolításában,

• szervezi, elősegíti és támogatja a fogadó országban megvalósuló magyar kulturális programokat, rendezvényeket,

• részt vesz az intézet szakmai tevékenységében, közreműködik az éves szakmai programterv elkészítésében és végrehajtásában,

• részt vesz az intézet tevékenységéről, a fogadó ország releváns kulturális és oktatási híreiről és eseményeiről a KKM illetékes vezetőit és szervezeti egységeit tájékoztató jelentések készítésében,

• közreműködik az intézet honlapjának működtetésében,

• gondoskodik az ösztöndíjprogramokkal (kiemelten: a Balassi Bálint ösztöndíjprogrammal) kapcsolatos feladatok végrehajtásáról,

• részt vesz az intézet oktatási feladatainak szervezésében: ennek keretében különösen felügyeli és szervezi a magyar nyelvoktatást, a magyar nyelv terjesztésével kapcsolatos programokat; kapcsolatot tart a fogadó ország felsőoktatási intézményeiben működő magyar lektorral, vendégoktatókkal, a magyar nyelvi/irodalmi tanszékek oktatóival és hallgatóival, a fogadó ország hungarológusaival, valamint segíti munkájukat,

• kapcsolatot tart a fogadó országban élő magyar közösséggel, közreműködik az identitásuk és kultúrájuk megőrzését célzó programok megvalósításában,

• közreműködik az intézet alaptevékenységének ellátásához kapcsolódó könyvtár gondozásában,

• bekapcsolódik az állomáshelyen a kulturális és oktatási területen multilaterális keretek között zajló rendszeres vagy alkalmi egyeztetésekbe, programokba (pl. EU kulturális diplomaták egyeztetése, EUNIC),

• ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az intézetvezető állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kulturális diplomáciai feladatok ellátása, a külképviselet részeként működő külföldi magyar kulturális intézet vezetőjének helyettesítése, közreműködés az intézet szakmai programjainak tervezésében és végrehajtásában, valamint a szakmai feladatokra vonatkozó jelentő tevékenységben és szakmai kapcsolatépítő munkában.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, a díjazás (deviza-illetmény – választás szerint EUR, USD, HUF – és átalány-költségtérítés) megállapítására és az esetleges egyéb juttatásokra a belföldi felkészülés ideje alatt (felkészülő kormánytisztviselőként) a Kit., valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.), különösen annak 11. §-a, továbbá a tartós külszolgálat ideje alatt, kihelyezett kormánytisztviselőként a tartós külszolgálatra kihelyezett közszolgálati tisztviselők jogaira és kötelezettségére, valamint díjazásuk és az egyéb juttatásaik megállapítására a Külszoltv. és annak végrehajtási rendeletei, a kormánytisztviselői jogállás (kormányzati szolgálati jogviszonya) tekintetében – a Külszoltv. által nem szabályozott kérdésekben – a Kit. és annak végrehajtási rendeletei, továbbá a KKM egyéb belső szabályozóiban foglaltak az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

                Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Egyetem,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         magyar állampolgárság,

         cselekvőképesség,

         büntetlen előélet,

         egyetemi szintű felsőfokú végzettség (legalább MA/MSc vagy osztatlan képzésben szerzett felsőfokú végzettség),

    legalább egy állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékű komplex felső- és legalább egy középfokú nyelvvizsga, melyből az egyik angol nyelvből van (diplomáciai rangadományozás általános nyelvi követelménye),

    a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól szóló 6/2017. (VII.10.) KKM rendelet 1. melléklete alapján Tokió (Japán) állomáshelyre irányadóan hivatalos nyelvként előírt, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga japán nyelvből,

         felhasználói szintű számítógépes ismeretek (elsődlegesen MS Office irodai alkalmazások, MS Outlook),

         hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához,

•     érvényes „B” kategóriás gépjárművezetői engedély és személygépkocsi-vezetői gyakorlat,

         vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,

         kiterjedt kulturális és oktatási kapcsolatrendszer,

     külszolgálatra alkalmas egészségi állapot (elnyert pályázat esetén a külszolgálat megkezdésének egyik feltétele a KKM-nél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által elvégzett orvosi vizsgálat eredménye alapján a „tartós külszolgálatra alkalmas” minősítés rendelkezésre állása),

    a beosztott diplomata külszolgálati munkakör betöltéséhez, illetve gazdálkodási feladatok ellátásához szükséges, a KKM által szervezett belső képzések, különösen a diplomata-típusú külügyi szakmai vizsga és kötelező vizsgák teljesítésének vállalása.

 

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

         Egyetem,

         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        nemzetközi tudományos, oktatási, kulturális, protokolláris vagy diplomáciai területen szerzett több éves, érdemi munkatapasztalat,

         kulturális, illetve protokolláris rendezvények szervezésének ismerete,

         érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzés (kockázatmentes szakvélemény) megléte,

         tudományos fokozat (PhD vagy DLA).

Elvárt kompetenciák:

         nagy munkabírás,

         jó problémamegoldó és konfliktuskezelési és kommunikációs képesség,

         önálló munkavégzés,

         felelősségvállalás, felelősségtudat,

         kiváló alkalmazkodó- és helyzetfelismerő képesség,

         szakmai elhivatottság, fegyelmezett és lényeglátó munkavégzés,

         integritás, megbízhatóság és etikus magatartás,

         precizitás, alaposság,

         terhelhetőség, rugalmasság, tanulékonyság,

         magas szintű kommunikáció (írásbeli, szóbeli),

        japán nyelven is jó szóbeli kifejező- és meggyőzőkészség,

         képesség mind csapatban, mind egyénileg a magas szintű munkavégzésre,

         teljesítménymotiváció.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

       szakmai életrajzként a Kit. végrehajtási rendelete szerint részletesen, hiánytalanul és folytatólagosan kitöltött, fényképpel ellátott, aktuális közszolgálati típusú önéletrajz („közszolgálati önéletrajz”), valamint abban az esetleges tudományos munkák (művek, önálló alkotások, publikációk, stb.) felsorolása,

         a végzettség(ek), szakképzettség(ek), szakképesítés(ek), a gépjárművezetői jogosítvány és az idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata,

     a pályázó eddigi és jelenlegi munkájáról szóló tájékoztatás, referenciák megjelölése és igazolása (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás megjelölésével),

         írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó megismerte a Kit-ben, a Külszoltv-ben és annak végrehajtási rendeleteiben foglaltakat,

      írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és a Kit. pályázati és kiválasztási eljárásra vonatkozó rendelkezései alapján hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, illetve azoknak a KKM és az EMMI illetékes szervezeti egységének a pályázati eljárás lefolytatásában és elbírálásában részt vevő munkatársai, valamint a jogszabály alapján erre jogosult

      írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó – sikeres kiválasztás esetén - hozzájárul a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához, valamint arról, hogy a pályázó – sikeres kiválasztás és jogviszony létesítés esetén - vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését,

        a Kit. 84. § szerinti, 90 napnál nem régebbi keltezésű, hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt; vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a kinevezés napjáig a pályázó eredetiben bemutatja.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja:    Elektronikus úton KKM részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és akkor bíráljuk el, ha valamennyi formai és tartalmi feltételnek hiánytalanul megfelelnek.A formai követelményeknek megfelelően benyújtott és hiánytalan pályázati anyagok előminősítését követően a kiválasztott pályázók személyes interjún való részvételre felhívhatók.A pályázati eljárást a KKM folytatja le, de a döntéshozatali folyamatban az EMMI is részt vesz.Csak a nyertes pályázót értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kormany.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Sikeres pályázati eljárást és kiválasztást követően a jelentkező köteles a KKM által – az EMMI bevonásával – megszervezett belföldi felkészülésen részt venni. A KKM belföldi állományba történő felvételre, belépésre és a felkészülés megkezdésére a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása után, a kockázatmentes nemzetbiztonsági szakvélemény kiállítását követően kerülhet sor. Felhívjuk a figyelmet, hogy a KKM-mel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állók kizárólag a KKM zárt, belső pályázati rendszere útján nyújthatnak be érvényes pályázatot.Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a pályázat nyertesének – a kinevezéshez – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzésnek, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek és – az esetlegesen vele kiutazó és életvitelszerűen kint tartózkodó családtagjaival együtt – orvosi (foglalkozás egészségügyi) alkalmassági vizsgálatnak kell alávetnie magát.Az intézetvezető tartós külszolgálatra rendelésének további feltétele a KKM által szervezett külügyi szakmai vizsga és gazdálkodási vizsga, illetve a külszolgálati munkakör betöltésének feltételeként a kihelyező szerv által meghatározott egyéb, kiegészítő belső képzések és vizsgák eredményes letétele és teljesítése.

  

 

ESEMÉNYNAPTÁR


2019
20
Szeptember
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

KIADVÁNYAINK

kiadvanyaink

ESEMÉNYEK

Magyar Katolikus Misszió | 42, rue Albert Thomas 75010 Paris
2019. okt. 05. - okt. 05.
Bábszínház és bábkészítő workshop
Montmartre | Vigne du Clos, Rue des Saules 75018 Paris
2019. okt. 12. - okt. 12.
Montmartre-i szüreti ünnepség