Iratkozzon fel hírlevelünkre
KLEBELSBERG

Klebelsberg Kuno-ösztöndíj 2019. évi pályázat kiírása

A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet a kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján a 2019. évre szóló KLEBELSBERG KUNO-ÖSZTÖNDÍJRA

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. március 29.

Bővebben...

Klebelsberg Kuno-ösztöndíj 2017. évi pályázat nyertesei

Hivatkozva a külgazdasági és külügyminiszternek a kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésben és 6. §-ban kapott felhatalmazására, az alábbiakban közzétesszük a Klebelsberg Kuno-ösztöndíjra a 2017. évben nyertes pályázatot benyújtók névsorát és kutatási munkatervük megvalósítására elnyert hónapok számát tartalmazó táblázatot. 

Klebelsberg Kuno-ösztöndíj nyertesei 2017

Klebelsberg Kuno-ösztöndíj 2016. évi pályázat nyertesei és kutatási beszámolóik

Hivatkozva a Klebelsberg Kuno-ösztöndíjról szóló 15/2010 (XII.14.) KIM-rendelet 2. § (1) pontjára, az alábbiakban tesszük közzé a Klebelsberg Kuno-ösztöndíj 2016. évi pályázati évében nyertes pályázatot benyújtók, és a pályázati munkaterv megvalósítására megnyert hónapok adatait tartalmazó listát.

 

Klebelsberg Kuno-ösztöndíj nyertesei 2016 és kutatási beszámolóik

 

  • Kutatási beszámolók: 

Baráth Magdolna Magyarország és a Szovjetúnió kapcsolatai 1956 után

Barta Róbert Carlile Aylmer Macartney és Magyarország

Bauernhuber Enikő - Magyar-francia irodalmi kapcsolatok a XIX-XX. század fordulójától napjainkig

Benei Bernadett Timon Sámuel jezsuita történész munkásságának bécsi vonatkozásai

Bern Andrea - Edelsheim-Gyulai Ilona, özv. Horthy Istvánné (1901 és 2012 közötti évkörű) irathagyatékának publikálása

Blaskó Barbara A friuli emigráció és szerepe a magyarországi olasz szalámigyárak létrejöttében

Császár Ildikó A Magyarországról alkotott kép az olasz diplomáciában és a sajtóban

Csorba Dávid A magyarországi gályarabok levéltára

Fedeles Tamás A Camera Apostolica adószedői a középkori Magyarországon

Garadnai Zoltán Franciaország és a keleti biztonság. A magyar-francia kapcsolatok változásai (1981-1995)

Gruber Mihály Tanulmányút Moszkvába-Podolszkba-Krasznogorszkba-Brjanszkba; forrás-feldolgozás, hungarika-kutatás

Laczlavik György Hiteleshelyi levéltárak kutatása a Szlovák Nemzeti Levéltárban

Olosz Levente Zsidómentési kísérletek Észak-Erdélyben

Orosz Júlia A Máramarosi közigazgatási kirendeltség Huszti központi választmányainak iratai

Pallagi László A Somi Körjegyzőség története 1938-44 között

Papp Barbara - A magyar pszichoanalitikus örökség feltárása Londonban

Rotár Krisztina A m.kir. hadsereg 1914-16-os galíciai hadműveleteinek visszhangja az 1918-ban újjászülető Lengyelországban

Schwarzwölder Ádám Széll Kálmán miniszterelnöki időszakával és Csáky Albin hagyatékával kapcsolatos levéltári kutatások

Serfőző Szabolcs Mária Terézia uralkodói reprezentációjának magyar vonatkozásai

Simon Krisztián Élő szellemi kulturális örökség. Megalkotott hagyományok és revival mozgalmak Gömör tájegységben

Sófalvi Emese A kolozsvári Akadémiai Könyvtár osztályozatlan zenei kéziratainak jegyzéke

Szijártó Zsolt Enciklopédia-projekt Berlinben; a részvétel művészete - egy közösségi-kulturális kísérlet

Szőlősi Nóra Forrásfeldolgozás és a Kárpátaljai Állami Levéltár egyes anyagainak (45 és 91 fondok) rendszerezése

Szőnyi Vivien A moldvai csángó néptánckultúra kultúrtörténeti jelentősége. Oral history gyűjtés.

Tarján Eszter 13-14. századi francia címertekercsek és magyar vonatkozásaik

Vajda Tamás A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem 1872-1919 közötti történetére vonatkozó források gyűjtése

Windischné Törtei Renáta Buda ostroma spanyol szemmel, visszavívásának 330. évfordulója (1686-2016)

Zahucky László Szabadka zenei életének irányítója, Lányi Ernő (1861-1923) életrajza

Zeidler Miklós Magyarország és a Nemzetek Szövetsége kapcsolatai

Klebelsberg Kuno-ösztöndíj 2015. évi pályázat nyertesei és kutatási beszámolóik

Hivatkozva a Klebelsberg Kuno-ösztöndíjról szóló 15/2010 (XII.14.) KIM-rendelet 2. § (1) pontjára, az alábbiakban tesszük közzé a Klebelsberg Kuno-ösztöndíj 2014. évi pályázati évében nyertes pályázatot benyújtók, és a pályázati munkaterv megvalósítására megnyert hónapok adatait tartalmazó listát.

Klebelsberg Kuno-ösztöndíj 2015. évi pályázat nyertesei és kutatási beszámolóik 

Kutatási beszámolók:

Integráció és identitás. Kitelepített magyarországi németek németországi beilleszkedése és magyarságtudata

A francia külpolitika és Magyarország érdekérvényesítése a Nemzetek Szövetségében

Ung vármegye főispánjának iratai 1938–1944 között

A m. kir. ökörmezői csendőrkerületi őrs dokumentumainak (1939–1943) feldolgozása

A regáti magyar sajtó a dualizmus korában

A magyar ajkú zsidóság történetének kutatása Izraelben a második világháború után

Déri Frigyes élete és gyűjteménye

A szocializmus-kori magyar értelmiség kialakulásával kapcsolatos levéltári forrásfeltárás és gyűjtés

Magyar vonatkozású had- és diplomáciatörténeti szekcióinak tanulmányozása

Magyarország a második világháborúban ezen belül magyar királyi 2. hadseregről fellelhető hungarikák

Magyarországi művészettel kapcsolatos római és firenzei műtárgyak művészettörténeti feldolgozása

Amerikai emigráns magyar közösségek vizsgálata a Midwesten

A berlini Kertész Imre Archívum

Bécsben tartózkodó nunciusok (Gesualdo, Caraffa, Melzi és Pannochieschi d'Elce) jelentései

Az Árkádia Akadémia 18. századi magyar tagjai

Wesselényi Miklós kapcsolatrendszerének és id. Teleki László Tanácsadás a gyereknevelés ügyében c. művének vizsgálata

Nyugat-Bánság középkori és újkori régészeti lelőhelyei

Az első világháborús hadifogolyhelyzet az Osztrák-Magyar Monarchiában

A Szentszék és a Habsburg-udvar diplomáciai kapcsolata volt XII. Ince pápa pontifikátusa idején

A párizsi magyar emigránsok emlékezete

Magyar-szovjet kapcsolatok 1945 után, a szovjet propaganda

Kalotaszeg a 19. századi európai köztudatban.

Bethlen Miklós (1642–1716): egy életút mérlege

A magyarországi kataszteri felmérés 1850 és 1867 közötti időszakára vonatkozó dokumentumok feltárása

A négy fő vértanú szűz középkori kultusza, kézirattári és művészettörténeti kutatások

A szomszédos országok magyar nyelvű időszaki kiadványainak bibliográfiája 1945-1990

Magyarok a II. világháborúban és az azt követő időszakban, Horvátország hírszerzési osztályának dokumentumaiban

A 15. századi magyar könyvkultúra Bécsben őrzött emlékei

 

 

Klebelsberg Kuno-ösztöndíj 2014. évi pályázat nyertesei és kutatási beszámolóik

Hivatkozva a Klebelsberg Kuno-ösztöndíjról szóló 15/2010 (XII.14.) KIM-rendelet 2. § (1) pontjára, az alábbiakban tesszük közzé a Klebelsberg Kuno-ösztöndíj 2014. évi pályázati évében nyertes pályázatot benyújtók, és a pályázati munkaterv megvalósítására megnyert hónapok adatait tartalmazó listát. Mindent pályázó postai levélben is értesítést kap elért eredményéről, továbbá az ösztöndíj igénybevételéhez szükséges gyakorlati teendőkről.

Klebelsberg Kuno-ösztöndíj 2014. évi pályázat nyertesei és kutatási beszámolóik

Kutatási beszámolók:

A burgenlandi magyarság négy településén a magyar diaszpóra intézményei, a témában 1945-1989 között keletkezett források feltárása és katalogizálása (Scherlein Angéla)

A Csáky család 17. századi mecénási tevékenységének levéltári forrásai (Bubryák Orsolya)

A Csáky család levéltárának a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchivban őrzött anyagának kutatása (Dr. Brandt Györgyi)

A dalmáciai egyházszervezet itáliai kapcsolatai a 12-13. században, a középkori Dalmácia helye az olasz historiográfiában (Gál Judit)

A digitális gondolkodás és az információtechnológia hatása a múzeumi szervezetre, a közgyűjteményi tevékenységre és a múzeumok mindennapi gyakorlatára (Szebeni Andrea)

A Fekete kolostor mint emlékezethely - alapkutatás, kiállítás, konferencia (Jeney Éva)

A firenzei Accademia delle Belle Arti és a Palazzo Pitti gyűjteményének magyar vonatkozásai, Firenze művészet-és kultúrtörténetének 20. századi magyar vonatkozásai (Balázs Katalin Benigna)

A közép- és nyugat-szlavóniai szórványmagyarság helyzetének és társadalmi struktúráinak változása 1943-tól az 1960-as évek közepéig (Végh Andor)

A Magyar Királyság és a Bajor Hercegség diplomáciai–politikai kapcsolatai a 15–16. században (Péterfi Bence Tamás)

Németek Magyarországon 1950-1989 (Tóth Ágnes)

A párizsi magyar emigránsok emlékezete (Somlai Katalin)

A romániai magyar sajtó a 20. század elején, Kosztolányi Dezső, forrásfeltárás (Dobás Kata)

A Schönborn-féle munkácsi vasgyár történetére vonatkozó források feltárása a kárpátaljai Területi Állami Levéltárban (Mészáros Balázs)

A szomszédos országok magyar nyelvű időszaki kiadványainak bibliográfiája 1945-1990 (Dr. Beck Ivánné)

Arthur Koestler archívum, az Edinburgh-i Egyetemi Könyvtár Különgyűjteménye (Dr. Varga Zsuzsanna)

Az I. Világháború Erdélyre vonatkozó adatai a bécsi levéltárakban és könyvtárakban (Veres Emese Gyöngyvér)

Francia–magyar kapcsolatok a kései középkorban (Dr. Györkös Attila)

Kolozsvár adózása 1630−1650 között (Jeney-Tóth Annamária)

Magyar–francia kulturális kapcsolatok a két világháború között (Józan Ildikó)

Magyar–olasz kapcsolatok 1927-1934 (Hamerli Petra)

Miroslav Krleža horvát író kéziratos hagyatékában található magyar vonatkozású dokumentumok (hungarikumok) feltárása és tanulmányozása (Mann Jolán)

Oláh Miklós leveleinek kiadása, a bécsi levelek forrásfeltárása és szövegkiadáshoz való előkészítése (Szilágyi Emőke Rita)

Osztrák–magyar forrásfeltáró és összehasonlító fogyasztástörténeti kutatás a XX. század második felében (Valuch Tibor)

Bereg vármegye 1914-1948 közötti időszakának története

ESEMÉNYNAPTÁR


2019
22
Augusztus
H K Sz Cs P Szo V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

KIADVÁNYAINK

kiadvanyaink

ESEMÉNYEK

Montmartre | Vigne du Clos, Rue des Saules 75018 Paris
2019. okt. 12. - okt. 12.
Montmartre-i szüreti ünnepség