Iratkozzon fel hírlevelünkre

Pályázati Felhívás – Vendégoktatói Ösztöndíjas jogviszony betöltésére (Pozsony)

 

Pályázati felhívás

vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony betöltésére

 

A külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) lebonyolításában lektori ösztöndíjas jogviszony betöltésére pályázatot hirdet, 

• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.)
• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr)
• a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (továbbiakban: Külszoltv.)
• a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 17/2017. (XII. 19.) KKM rendelet rendelkezéseivel összhangban.

A pályázati kiírás letöltése [PDF] 

1. A pályázat célja:

A magyar nyelv és kultúra megállapodás alapján külföldi felsőoktatási intézményben vagy külföldi magyar intézetben (a továbbiakban együtt: Fogadó Intézmény) történő oktatásának, megismertetésének és terjesztésének, valamint a fogadó intézmény igénye szerinti külföldi hungarológiai kutatási és oktatási tevékenységekben való részvételének az elősegítése és támogatása.

2. A pályázat tárgya:

A 333/2017.(XI.9.) Korm. rendelet 1 §-ban meghatározott: lektor / vendégtanár / ingázó vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony létesítése az 1. sz. Mellékletben felsorolt fogadóintézményben és feltételekkel.

3. Általános pályázati feltételek:

A pályázat benyújtására jogosult, aki

3.1. lektori tevékenység támogatása esetén magyar nyelv és irodalom tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel vagy magyar mint idegen nyelvszakos tanári szakképzettséggel és mesterfokozattal rendelkezik;
3.2. vendégtanári tevékenység támogatása esetén a fogadó intézmény által meghatározott szakirányú szakképzettséggel és mesterfokozattal vagy doktori fokozattal rendelkezik;

és

3.3. mindkét esetben megfelelő szinten ismeri a fogadó ország kultúráját és nyelvét vagy egy a fogadó intézmény által elvárt közvetítő nyelvet;
3.4. felhasználói szintű informatikai ismeretekkel rendelkezik;
3.5. megfelel a fogadó intézmény által meghatározott feltételeknek;
3.6 vállalja, hogy sikeres kiválasztás esetén a minisztériummal ösztöndíjszerződést köt.

4. A pályázat forrása:

A pályázat forrása a Minisztérium Külképviseletek igazgatása cím költségvetésben a Vendégoktatói Ösztöndíj Program (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) finanszírozására elkülönített keret.

5. A pályázók köre:

Pályázat benyújtására az a cselekvőképes, nagykorú, büntetlen előéletű magyar állampolgár jogosult, aki megfelel a pályázati felhívás 3. pontjában meghatározott feltételeknek.

6. Az ösztöndíj megállapítása: 

6.1. Az ösztöndíjas az ösztöndíjprogram keretében a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt, az ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint ösztöndíjban és költségtérítésben részesül.

6.2. A pályázati felhívás 6.1. pontban meghatározott ösztöndíj és költségtérítés mértékének és számítási módjának megállapítása, számfejtése és folyósítása a Külszoltv.-nek és a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletnek (a továbbiakban: miniszteri rendelet) a devizailletményre és általány-költségtérítésre vonatkozó megfelelő rendelkezései alapul vételével, a 6.3 - 6.5. pontban foglaltak figyelembe vételével kerül meghatározásra.

6.3. A 6.1. pontban meghatározott ösztöndíjat a Külszoltv.-nek a deviza-illetményre és a deviza-illetménypótlékra vonatkozó szabályai alapul vételével kell megállapítani, figyelemmel a 6.4. pontban foglaltakra. Az 6.1. bekezdés szerinti költségtérítést a Külszoltv. átalány-költségtérítésre vonatkozó szabályai alapul vételével kell megállapítani.

6.4. A 6.3. bekezdés alapján megállapított ösztöndíj – a Külszoltv. vonatkozó rendelkezéseitől eltérően – a miniszteri rendelet szerint a fogadó intézmény székhelye vagy a székhelytől eltérő működési helye esetén a működési helyét képező település szerinti vagy a 6.7. pontban foglaltak szerint megállapított állomáshelyre irányadó deviza-alapilletmény alapulvételével 

 a) 1,0 szorzóval, illetve
 b) az ingázó-vendégoktató esetében 0,5 szorzóval kerül megállapításra.

6.5. Az ingázó vendégoktató a Külszoltv. 2. § 8. pontja szerinti házastársa után nem jogosult a Külszoltv. 24. § (7) bekezdésében meghatározott deviza-illetménypótlék szabályai alapul vételével megállapított ösztöndíjrészre, valamint a Külszoltv. 25. § (2) bekezdésében foglalt átalány-költségtérítés szabályai alapul vételével megállapított ösztöndíjrész meghatározása során kizárólag a Külszoltv. 25. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott vegyes költségtérítést kell a részére megállapítani.

6.6. A 6.1. pontban meghatározott ösztöndíj és költségtérítés folyósításának feltétele az ösztöndíjszerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése és annak az ösztöndíjprogram működési szabályzatában, valamint az ösztöndíjszerződésben foglaltak szerinti igazolása.

6.7. Amennyiben azon a településen, ahol a fogadó intézmény székhelye vagy a székhelytől eltérő működési hely esetén a működési helye található, nem működik külképviselet, akkor a 6.4. pontban a) és b) alpontja szerinti ösztöndíjrészt a fogadó államban a földrajzi távolság szerinti legközelebbi, Magyarország külképviseletére megállapított deviza-alapilletmény figyelembevételével a 6.4 - 6.5. pontban foglaltak alapján kell megállapítani.

6.8. Keresőképtelenség esetén a 6.1. pontban meghatározott ösztöndíj és költségtérítés a Külszoltv. 33. § (2)-(4) bekezdése figyelembe vételével kerül megállapításra.

 

7. A pályázat benyújtásának határideje:

2018. szeptember 10.

8. A pályázat benyújtása:

8.1. A pályázati anyagot 1 nyomtatott példányban és elektronikusan kell benyújtani az alábbiak szerint: 

8.2. A nyomtatott pályázati anyagot legkésőbb 2018. szeptember 10-i postai feladási dátummal eredeti aláírt példányban kell eljuttatni a Minisztérium részére. Külgazdasági és Külügyminisztérium, Nemzetközi Oktatási Kapcsolatokért Felelős Főosztály, 1027 Budapest, Bem rakpart 47. A borítékon kérjük feltüntetni: „NOF Vendégoktatói Pályázat – pozsonyi vendégoktató”.


8.3. Elektronikusan 2018. szeptember 10. 12:00 óráig a  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kell megküldeni. A tárgyban kérjük feltüntetni: „NOF Vendégoktatói Pályázat – pozsonyi vendégoktató”. A szöveges dokumentumokat .doc vagy .docx formátumban, az oklevelek elektronikus másolatát .jpg vagy .pdf formátumban – maximum 5 MB terjedelemben – kell csatolni. 

 

9. A pályázatban benyújtandó dokumentumok 

9.1. A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok: 
a) magyar állampolgárság megállapítására alkalmas dokumentum másolata (pl. személyazonosító igazolvány, útlevél),
b) 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
c) nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik pályázati anyagát.

9.2. A pályázathoz kötelezően benyújtandó speciális dokumentumok:
a) legfeljebb egyoldalas, aláírt önéletrajz magyar nyelven, amely a pályázó végzettségéről, nyelvtudásáról, készségeiről és eddigi szakmai pályafutásáról tájékoztat;
b) legfeljebb egyoldalas, aláírt önéletrajz idegen nyelven, amely a pályázó végzettségéről, nyelvtudásáról, készségeiről és eddigi szakmai pályafutásáról tájékoztat;
c) legfeljebb egyoldalas, aláírt oktatási terv magyar nyelven a megpályázott időtartamra;
d) legfeljebb egyoldalas, aláírt oktatási terv idegen nyelven a megpályázott időtartamra;
e) oklevelek, nyelvvizsga-bizonyítványok másolata;
f) vendégtanári ösztöndíjak esetében a megpályázott fogadóintézmény szempontjából releváns, legfeljebb egyoldalas publikációs jegyzék;

g) lektori ösztöndíjak esetében előnyt jelent a publikációs jegyzék benyújtása;
h) lektori ösztöndíjak esetében a pályázatban benyújtandó egy szakmai ajánlás a magyar nyelvtanári munkára való alkalmasságról. Az ajánlást magának az ajánlónak közvetlenül kell eljuttatnia a Minisztérium részére elektronikusan és postán. Az ajánlólevél tartalmát a Minisztérium bizalmasan kezeli, a pályázó azt nem ismerheti meg.

 

10. A pályázat érvényessége:

A pályázat érvénytelen, ha a pályázó

10.1. a pályázatot nem a felhívásban közzétett formában nyújtotta be,
10.2. a pályázatot hiányosan nyújtotta be,
10.3. a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be,
10.4. a szükséges adatokat nem a valóságnak megfelelően közölte.

11. A pályázatok elbírálása:

11.1. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók kiválasztási eljáráson vesznek részt. A kiválasztási eljárás keretében a Bíráló Bizottság személyes meghallgatást folytat le.


11.2. A meghallgatás helyéről és időpontjáról a Minisztérium a meghallgatás időpontját megelőzően legalább öt munkanappal korábban, elektronikus úton értesíti a pályázót.


11.3. A pályázati meghallgatást követően a pályázók rangsorolt listájáról a Bíráló Bizottság dönt, figyelembe véve a pályázók felkészültségét, oktatási tapasztalatait, tudományos munkásságát és vendégoktatói ösztöndíjban már korábban részesült pályázók esetében, éves értékeléseiket.


11.4. A Bíráló Bizottság döntésének utólagos felülvizsgálatára nincs mód.


11.5. Az ösztöndíjat a fogadó intézmény hozzájárulása alapján a miniszter adományozza azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjasnak a fogadó intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kell létesítenie és az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt azt fenn kell tartania.

 

12. A pályázók értesítése, szerződéskötés:

12.1. A miniszter a Bíráló Bizottság által ösztöndíjazásra nem támogatott pályázókat a Bíráló Bizottsági döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül értesíti döntéséről.


12.2. A miniszter a pályázóval az ösztöndíj odaítéléséről szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a Korm. rendelet szerinti ösztöndíjszerződést köt.


12.3. A miniszter a nyertes pályázók névsorát a Korm. rendelet alapján adott hozzájárulásuk alapján a minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi.


12.4. Ha a pályázó az ösztöndíj odaítéléséről szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés szerinti szerződést nem köti meg, a pályázó helyébe a Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja szerinti rangsorolási listán soron következő − a fogadó intézmény által is támogatott − pályázó lép.


12.5. Ha a pályázó rajta kívül álló okból nem tudja az értesítésben megjelölt határidőn belül megkötni a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés szerinti szerződést, akkor erre a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonynak ösztöndíjszerződés szerinti tervezett kezdőnapját megelőző legkésőbb tizenötödik napig lehetőséget kell biztosítani számára.

 

13. Szerződésszegés jogkövetkezményei:

A szerződésszegés egyes eseteit, illetve annak jogkövetkezményeit a Korm. rendelet és az ösztöndíjszerződés tartalmazza.

14. Hitelességi nyilatkozat:

A pályázó a pályázat benyújtásával nyilatkozik, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, tudomásul veszi, hogy a valótlan adatok közlése az ösztöndíjprogramból 10 évre történő kizárást eredményezi.

15. Adatvédelem:

15.1. A pályázó a pályázat benyújtásával írásban hozzájárul pályázati anyagának és személyes adatainak kezeléséhez, valamint továbbításához mindazon külső szerv részére, amely a pályázattal kapcsolatos érdemi ügyintézésre jogszabályi és belső szabályozás alapján jogosult.

15.2. A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy haladéktalanul bejelenti a személyes adataiban bekövetkezett mindazon változásokat, amelyek az ösztöndíjas szerződést, az ösztöndíjra való jogosultságot érintik. A Minisztérium a részére továbbított adatokat a pályázatok elbírálásához, az ösztöndíjas szerződés megkötéséhez és módosításához, illetve megszüntetéséhez szükséges mértékben és ideig, illetve az ösztöndíj visszafizetéséről szóló döntés esetén az ösztöndíj tényleges visszafizetéséig használja fel.

15.3. A személyes adatokat a Minisztérium az ösztöndíjas jogviszony megszűnésétől számított 10 évig kezeli.

 

 16. Elérhetőség:

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Nemzetközi Oktatási Kapcsolatokért Felelős Főosztály
Hógenburg Tamás, nemzetközi oktatási főkoordinátor
Cím: 1016 Budapest, Somlói út 51.
Email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: (06-1) 666-7972 (H-CS 8.00-16.30, P 8.00-14.00 között)

 

 

Kötelezően benyújtandó dokumentumok jegyzéke:

 

 

Dokumentum megnevezése

Csatolandó

1.

magyar állampolgárság megállapítására alkalmas dokumentum másolata

R

2.

90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

R

3.

aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik pályázati anyagát

R

4.

önéletrajz magyar nyelven

R

5.

önéletrajz idegen nyelven

R

6.

aláírt oktatási terv magyar nyelven

R

7.

aláírt oktatási terv idegen nyelven

R

8.

oklevelek másolata

R

9.

nyelvvizsga bizonyítványok másolata

R

10.

szakmai ajánlás a pályázati felhívás 9.2. h) pontja alapján

R

 

 

1. sz. Melléklet


A meghirdetett vendégoktatói ösztöndíj és a fogadóintézmény által meghatározott feltételek

  

Helyszín: Pozsony (Szlovákia), Pozsonyi Comenius Egyetem

Feladat típusa: vendégtanár 

Időtartama: várhatóan 4 év

A fogadóintézmény által meghatározott, az általános feltételeken túli követelmények: 

a) PhD fokozat megléte (előnyt jelent a magyar mint idegen nyelv és irodalom szakos egyetemi oklevél),

b) szakmai gyakorlat, jelentős publikációs tevékenység,

c) előnyt jelent, ha a jelölt jártas a stilisztika, a szövegtan, a magyar mint idegen nyelv oktatásában, illetve rendelkezik szerkesztői tapasztalatokkal is.

ESEMÉNYNAPTÁR


2019
23
Július
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

KIADVÁNYAINK

kiadvanyaink

ESEMÉNYEK

Nincsenek események