Iratkozzon fel hírlevelünkre

Pályázati felhívás - Julianus Testvériskola Program keretében határon túli oktatási intézmények részére a 2013/14-es tanévben megvalósítandó középiskolai osztálykirándulások támogatására.

 

Az  Emberi Erőforrások Minisztériuma Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézet közreműködésével pályázatot hirdet a Julianus Testvériskola Program keretében határon túli oktatási intézmények részére a 2013/14-es tanévben megvalósítandó középiskolai osztálykirándulások támogatására.

1. A pályázat célja

Lehetőséget nyújtani határon túli magyar diákok számára, hogy megismerjék az anyaország, illetve a Kárpát-medence más régióinak életét és kultúráját, továbbá hogy a programban való részvétel eredményeként az iskoláknak módjuk nyíljon intézményi együttműködést, baráti és szakmai kapcsolatokat kialakítani, illetve fenntartani egymással. A pályázat keretében határon túli magyar középiskolák magyarországi, illetve a Kárpát-medence más régióinak középiskoláihoz tett utazása, illetve a saját régión belül a szórványból tömbvidékre, vagy tömbvidékről a szórványba  tett utazása támogatható.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén határon túli magyar tanítási nyelvű - magyar osztállyal vagy tagozattal rendelkező - középiskolák, valamint határon túli önálló diákotthonok és kollégiumok (továbbiakban: középiskolák). 

3. Általános tudnivalók: 

• A támogatás forrása: Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/5/18/1. „Határon túli oktatási feladatok támogatása”, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat. (Áht azonosító: 295 002). 

• A pályázat a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti  kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X.17.) EMMI rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján került kiírásra. A Rendeletnek, valamint Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályainak – így különösen az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) és a határon túli költségvetési támogatások sajátos támogatásairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet – a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.

• A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat a Balassi Intézet megküldi a központi nyilvántartást vezető szervezet  részére.

• A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 10 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 80.000.- forint, felső határa 800.000.-forint vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% közötti.*

* Tervezett keret, a minisztérium fenntartja a támogatások megítélésénél azt a jogot, hogy a keretösszeg mértékét az államháztartás egyensúlyi helyzetének alakulása függvényében megváltoztassa.

• A pályázó csoport létszáma legfeljebb 50 fő lehet, amely az intézmény 14. életévét betöltött diákjaiból és az őket kísérő pedagógusokból állhat.

• Egy középiskola egy pályázatot nyújthat be.

• A   támogatásból kizárólag az alábbi távolsági útiköltségek fedezhetők: autóbuszbérlés, illetve vonat- autóbuszjegy költsége. A távolságok kalkulációjához a két céltelepülés optimális elérhetőségének távolságát, illetve külön busz bérlése esetén még e távolsághoz maximum további 150 km-t, valamint a tárgy időszakra eső autópálya díjat lehet figyelembe venni. Továbbá a teljes elnyert támogatási összeg legfeljebb 20 %-a - számlával igazoltan elszámolható helyi közlekedési költségekre. (Minden más felmerülő költségről - pl. szállás, étkezés, belépők, illetve a 20 %-os mértéket meghaladó helyi közlekedés díjáról- a pályázóknak maguknak kell gondoskodniuk.)

• A  program megvalósításának ideje: a 2013/14-es tanév. 

• A pályázatokról az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért  felelős államtitkára dönt az Értékelő Bizottság (elnök: Zsámboki Marcell,  tagok: Gyetvai Árpád, Hógenburg Tamás, Király Annamária) javaslata alapján  2013. október 10-ig. A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell nyújtani a szerződéskötés megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban.  

• A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása (ha viszont ezt megadják, banki kivonattal igazolni kell annak rendelkezésre állását). Természetbeni önrészt (saját szállás, terem biztosítása) nem számítunk önköltségnek. 

• A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet 2013. november 30-ig köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről a programot követően, utófinanszírozási rendszerben, vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatás folyósítására a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor.

• A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.

• A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.

• A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2013. szeptember 1.,  véghatárideje szerződés szerint, de legkésőbb 2014.  június 15.

• A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott 

határidőig köteles szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.

• A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.

• A pályázati felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet honlapján közzé teszi.  

4. A pályázatok benyújtása, határidő

• A pályázatokat kizárólag az arra rendszeresített adatlapon lehet benyújtani, amely a hozzá tartozó nyilatkozattal együtt a csatolt fájlból érhető el. 

• A kitöltött pályázati adatlapokat 2 eredeti példányban – az előírt mellékletek csatolásával a  Balassi Intézetbe (1519 Budapest, Pf. 385.) Zsolnai Ákosnak címezve kérjük eljuttatni, továbbá egy-egy példányt elektronikusan az alábbi címekre:Zsolnai Ákos -   Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , illetve Király Annamária - Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

2013.szeptember 30-ig (a postai bélyegző kelte).

Figyelem! Csak azokat a pályázatokat tudjuk érvényesnek tekinteni, melyeket elektronikusan is megküldenek 2013. szeptember 30-ig a fent megadott két címre.

 

A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni:

- a mellékletként csatolt adatlap a hozzá tartozó nyilatkozatokkal 2 példányban; 
- a szervezet hatályos létesítő okiratának egyszerű másolata, illetve annak magyar nyelvű fordítása egy példányban; 
- a szervezet létezését igazoló – határon túli szervezet esetében a pályázat benyújtásának napjától számított 90 napnál nem régebbi – eredeti okirat (végzés, nyilvántartásba vételről szóló határozat, kivonat a bírósági nyilvántartásból,), vagy annak közjegyző által hitelesített másolata és annak magyar nyelvű fordítása1 példányban, 
- a szervezet képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya és annak magyar nyelvű fordítása 1 példányban, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája, vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példánya;
- amennyiben az átutalást magyarországi bankszámlával rendelkező szervezet fogadja be, annak az erről szóló nyilatkozata.

A nyertes pályázókkal történő szerződéskötés során a Támogató a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012 (V.15.) Korm. rendelet alapján eltekint a biztosítékadási kötelezettség teljesítésétől, amennyiben a Támogatandó írásban nyilatkozik arról, hogy hazájában erre vonatkozó igazolást a bank nem ad ki.    

A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:

• a leadott program szükségszerűsége, minősége, megvalósíthatósága,
• várható szakmai hasznosulás.
• a költségvetés megalapozottsága (pl. más támogatók, egyéb források, stb.),
• az eddigi elszámolási és szervezési tapasztalat.

Nem jogosultak a támogatásra:

• azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Emberi Erőforrások Minisztériuma és annak jogelődjével, illetve a Balassi Intézettel kötött szerződésben foglaltakat.

Hiánypótlásra tekintet nélkül érvénytelen a pályázat, ha

• nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
• nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat;
• a pályázati adatlapot a meghirdetett beérkezési határidőn túl nyújtotta be.

Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 4. naptári napig van lehetőség egy alkalommal.  

A pályázat elbírálásáról a benyújtott adatlapon megadott e-mail címre 2013. október 20- ig küldünk értesítést. 

A nyertes pályázók listáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma: www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma, valamint a Balassi Intézet (www.balassi-intezet.hu és  www.martonaron.hu)  honlapján tesszük közzé.  

A pályázó a pályázati eljárással és döntéssel szemben írásban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 90.§-ában meghatározott módon kifogást nyújthat be az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterének címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs. 

A pályázó a pályázattal kapcsolatban az alábbi személyektől kérhet felvilágosítást: 

Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium / Zsolnai Ákos +36 30 450 3539

Pályázati adatlap letöltése:

Pályázati adatlap - Julianus Testvériskola Program keretében határon túli oktatási intézmények részére a 2013/14-es tanévben megvalósítandó középiskolai osztálykirándulások támogatására (word)

A pályázatra egyebekben a magyar jog szabályai az irányadóak 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Külhoni Magyarok Osztálya

Balassi Intézet /Márton Áron Szakkollégium 

ESEMÉNYNAPTÁR


2019
23
Július
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

KIADVÁNYAINK

kiadvanyaink

ESEMÉNYEK

Nincsenek események