Iratkozzon fel hírlevelünkre

Pályázati fellhívás - az iskolai tanórán kívüli, az önazonosság-tudat megerősítését, a magyarság szellemi értékeinek megismertetését szolgáló magyar nyelvű közoktatási (iskolai) programok támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézet közreműködésével nyílt közoktatási pályázatot hirdet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén, valamint Ausztriában az iskolai tanórán kívüli, az önazonosság-tudat megerősítését, a magyarság szellemi értékeinek megismertetését szolgáló magyar nyelvű közoktatási (iskolai) programok támogatására 

1. A pályázat célja: a 2013/14-es tanévben az identitás megerősítését szolgáló tanórán kívüli közoktatási jellegű programok támogatása.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén, valamint Ausztria területén működő oktatási profilú határon túli magyar civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok, alapítványok, közalapítványok), oktatási intézmények, pedagógiai intézetek, egyházak, egyházi intézmények.

3. Általános tudnivalók: 

• A támogatás forrása: Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/5/18/1. „Határon túli oktatási feladatok támogatása”, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat. (Áht azonosító: 295 002). 

• A pályázat a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti  kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X.17.) EMMI rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján került kiírásra. A Rendeletnek, valamint Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályainak – így különösen az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) és a határon túli költségvetési támogatások sajátos támogatásairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet – a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.

• A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat a Balassi Intézet megküldi a központi nyilvántartást vezető szervezet  részére.

• A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 18 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 100 ezer forint, felső határa 900 ezer forint vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% közötti.*

• A támogatásból elszámolható költségek köre: anyagköltségek, fogyóeszközök, a program eredményét bemutató záró rendezvénnyel kapcsolatos költségek, országon belüli utazás költségei, előadói- és tiszteletdíjak, étkezési költségek, rezsiköltségek.  

* Tervezett keret, a minisztérium fenntartja a támogatások megítélésénél azt a jogot, hogy a keretösszeg mértékét az államháztartás egyensúlyi helyzetének alakulása függvényében megváltoztassa.

• A pályázat benyújtásának feltétele: a magyarság szellemi értékeinek megerősítését, fejlesztését szolgáló, az önazonosság-tudatot erősítő, minimum 18 foglalkozásra lebontott részletes program kidolgozása és beküldése. 

• A program megvalósításának ideje: 2013/14-es tanév. 

• A foglalkozások kötelező minimum száma: 18 alkalom. 

• A programban résztvevő diákok létszáma 10 főnél nem lehet kisebb. 

• A programok folyhatnak szakkör, önképzőkör, kiegészítő foglalkozás keretében.  

• A program jellegétől függően  maximum 2 alkalommal tervezhető  1-1 napos honismeretei kirándulás költsége.  

• Magyarországi kirándulás költségei nem támogathatók.

• Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be

• A pályázatokról az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért  felelős államtitkára dönt az Értékelő Bizottság (elnök: Zsámboki Marcell, tagok: Gyetvai Árpád, Hógenburg Tamás, Király Annamária) javaslata alapján 2013. október 20-ig. A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell nyújtani a szerződéskötés megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban.

• A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása (ha viszont ezt megadják, banki kivonattal igazolni kell annak rendelkezésre állását). Természetbeni önrészt (saját szállás, terem biztosítása) nem számítunk önköltségnek. 

• A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet 2013. november 20-ig köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről előfinanszírozás és vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatás folyósítására a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor.     

• A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.

• A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.

• A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2013. szeptember 1.,  véghatárideje szerződés szerint, de legkésőbb 2014.  június 15.

• 2014-re átnyúló finanszírozás esetén a program 2013. évi indítású kell, hogy legyen.

• A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott 

határidőig köteles szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.

• A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.

• A pályázati felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet honlapján közzé teszi.  

4. A pályázatok benyújtása, határidő

• A pályázatokat kizárólag az arra rendszeresített adatlapon lehet benyújtani, amely a hozzá tartozó nyilatkozattal együtt a csatolt fájlból érhető el. 

• A kitöltött pályázati adatlapokat 2 eredeti példányban – az előírt mellékletek csatolásával a  Balassi Intézetbe (1519 Budapest, Pf. 385.) Zsolnai Ákosnak címezve kérjük eljuttatni, továbbá egy-egy példányt elektronikusan az alábbi címekre: Zsolnai Ákos: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , illetve Király Annamária:   Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

2013.szeptember 30-ig (a postai bélyegző kelte).

Figyelem! Csak azokat a pályázatokat tudjuk érvényesnek tekinteni, melyeket elektronikusan is megküldenek 2013. szeptember 30-ig a fent megadott két címre.

A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni:

- a mellékletként csatolt adatlap a hozzá tartozó nyilatkozatokkal 2 példányban; 

- a szervezet hatályos létesítő okiratának egyszerű másolata, illetve annak magyar nyelvű fordítása egy példányban; 

- a szervezet létezését igazoló – határon túli szervezet esetében a pályázat benyújtásának napjától számított 90 napnál nem régebbi – eredeti okirat (végzés, nyilvántartásba vételről szóló határozat, kivonat a bírósági nyilvántartásból,), vagy annak közjegyző által hitelesített másolata és annak magyar nyelvű fordítása1 példányban, 

- a szervezet képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya és annak magyar nyelvű fordítása 1 példányban, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája, vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példánya;

- amennyiben az átutalást magyarországi bankszámlával rendelkező szervezet fogadja be, annak az erről szóló nyilatkozata.

A nyertes pályázókkal történő szerződéskötés során a Támogató a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012 (V.15.) Korm. rendelet alapján eltekint a biztosítékadási kötelezettség teljesítésétől, amennyiben a Támogatandó írásban nyilatkozik arról, hogy hazájában erre vonatkozó igazolást a bank nem ad ki.    

A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:

• a leadott program szükségszerűsége, minősége, megvalósíthatósága,
• várható szakmai hasznosulás,
• a költségvetés megalapozottsága (pl. más támogatók, egyéb források, stb.),
• az eddigi elszámolási és szervezési tapasztalat.

Nem jogosultak a támogatásra:

• azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Emberi Erőforrások Minisztériuma és annak jogelődjével, illetve a Balassi Intézettel kötött szerződésben foglaltakat.

Hiánypótlásra tekintet nélkül érvénytelen a pályázat, ha

• nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
• nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat;
• a pályázati adatlapot a meghirdetett beérkezési határidőn túl nyújtotta be.

Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 4. naptári napig van lehetőség egy alkalommal.  

A pályázat elbírálásáról a benyújtott adatlapon megadott e-mail címre 2013. október 30- ig küldünk értesítést. 

A nyertes pályázók listáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma: www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma, valamint a Balassi Intézet (www.balassi-intezet.hu és  www.martonaron.hu)  honlapján tesszük közzé.  

A pályázó a pályázati eljárással és döntéssel szemben írásban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 90.§-ában meghatározott módon kifogást nyújthat be az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterének címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs. 

A pályázó a pályázattal kapcsolatban az alábbi személyektől kérhet felvilágosítást: 

Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium / Zsolnai Ákos +36 30 450 3539

A pályázatra egyebekben a magyar jog szabályai az irányadóak 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Külhoni Magyarok Osztálya

Balassi Intézet /Márton Áron Szakkollégium 

Pályázati adatlap letöltése:

Pályázati adatlap -  az önazonosság-tudat megerősítését, a magyarság szellemi értékeinek megismertetését szolgáló magyar nyelvű közoktatási (iskolai) programok támogatására

ESEMÉNYNAPTÁR


2019
19
Augusztus
H K Sz Cs P Szo V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

KIADVÁNYAINK

kiadvanyaink

ESEMÉNYEK

Montmartre | Vigne du Clos, Rue des Saules 75018 Paris
2019. okt. 12. - okt. 12.
Montmartre-i szüreti ünnepség